BHP w Przedszkolu Publicznym „Przedszkole pod lipami” w Wiosce w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19

Dyrektor przedszkola, będący pracodawcą dla zatrudnionych w placówce pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także za zdrowie podległych mu pracowników. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów zarówno Kodeksu pracy, jak irozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z uwagi na panującą od kilku miesięcy epidemię koronawirusa COVID-19, wskazane jest wprowadzenie nowych zasad określających postępowanie w miejscu pracy, które będzie minimalizowało ryzyko zarażenia pracowników oraz rozprzestrzenienia się wirusa.

Warto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zawiesiło prowadzenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych, jednakże nie zwolniło pracowników szkoły i przedszkola ze świadczenia pracy. Dyrektor placówki może – na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie zawieszenia zajęć powierzyć nauczycielom inne zadania, takie jak np. pomoc uczniom w samodzielnej pracy w domu. Wskazane jest, aby również pracownicy samorządowi, których charakter wykonywanych zadań pozwala na pracę zdalną, świadczyli ją właśnie w takim trybie. Część obowiązków wykonywanych przez pracowników szkoły i przedszkola wiąże się jednak z koniecznością przebywania na terenie placówki (dotyczy to m.in. personelu sprzątającego, konserwatora, palacza), dlatego też dla tych pracowników wprowadzona powinna zostać nowa procedura określająca zasady postępowania na terenie zakładu pracy.

Za względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny obejmować kwestie przede wszystkim takie jak dezynfekcja rąk oraz sprzętów, używanie rękawiczek ochronnych czy ograniczanie przebywania kilku osób w jednym miejscu. Pracownicy powinni zostać niezwłocznie poinformowani o wprowadzeniu procedury oraz zapoznani z nowymi przepisami.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),
  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).