Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Przedszkola Publicznego „Przedszkole pod lipami” w Wiosce przychodzących do pracy

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Przedszkola Publicznego „Przedszkole pod lipami” w Wiosceprzychodzących do pracy

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola Publicznego Przedszkole pod lipami w Wiosce

 • Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Przedszkole pod lipami w Wiosce świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 • Odpowiedzialność
 • Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrekcja przedszkola.
 • Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzezwywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz indywidualnie.

 • Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 • Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
 • Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
 • Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
 • Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
 • Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami choroby.
 • W pomieszczeniu  socjalnym/gospodarczym może przebywać maksymalnie jedna osoba.
 • Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
 • W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.
 • Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 • Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
 • Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci.
 • Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
 • Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych.
 • Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
 • Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 • Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem przedszkola.
 • Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w  pomieszczeniu socjalnym, składziku środków chemicznych .
 • Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
 • Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby
 • Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
 • W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
 • Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
 • Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
 • Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 1. Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;
 2. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.