Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WIOSCE

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Organizowanie procesu opiekuńczo- wychowawczo-kształcącego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole

2 .Diagnozowanie i rozwijanie zdolności wielorakich dzieci.

3 Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru: dobroć, empatia, otwartość ,zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości ,umiejętność współdziałania.

4. Stymulowanie całościowego ,harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.

5.Propagowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu.

6. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka , zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych.

8. Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

9. Systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci.

10. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji.

11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy.

12. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym – promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka.

Nasze przedszkole jest ogólno dostępną placówką publiczną .Posiada dwa oddziały do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu zatrudnione są osiem nauczycielek profesjonalnie przygotowane zawodowo. Dwie posiadają stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, dwie mianowanego, pozostałe w trakcie realizacji stażów.

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Co roku prowadzona jest modernizacja pomieszczeń, grupy doposażone są w pomoce dydaktyczne.

Specyfiką przedszkola jest wspomaganie edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Placówka pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu spełnia potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

DZIECKO MA PRAWO DO :
• życia i rozwoju,

• swobody myśli, sumienia i wyznania,

• aktywnej serdecznej miłości i ciepła,

• spokoju i samotności, gdy tego chce,

• odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

• snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

• wspólnoty i solidarności w grupie,

• aktywnego kształtowania kontaktów specjalnych i otrzymania w tym pomocy,

• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

• nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

• nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

• doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

• zdrowego żywienia,

Tradycje przedszkola
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje imię ,logo oraz kalendarz imprez wydarzeń:

• Pasowanie na przedszkolaka,

• Mikołajki

• Spotkanie Wigilijne

• Choinka z Mikołajem

• Z babcią i dziadkiem

• Bal karnawałowy

• Wołanie Ziemi

• Akcja” Sprzątanie świata”

• Rodzinne spotkanie- Dzień rodziny

• Radosny czas- niespodzianki dla dzieci

• Sport to zdrowie –spartakiada

• Witaj szkoło – pożegnanie przyszłych uczniów

System motywacyjny stosowany w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkolu pod lipami”

Nagrody:

 • pochwały : indywidualne , przed grupą
 • stawianie za wzór
 • zabawa ulubioną zabawką
 • przydzielanie znaczka za poprawne zachowanie
 • medal dobrej zabawy
 • odznaka sympatycznego przedszkolaka
 • list do rodziców
 • pochwały skuteczne wprowadzanie rad w życie
 • przydział funkcji
 • przed grupą
 • przedszkolak tygodnia – np. dyżurny, pomocnik
 • oklaski

Eliminowanie zachowań niepożądanych następuje poprzez stosowanie konsekwencji takich jak:

 • przestrzeganie zawartych umów np. gdy kłócicie się o zabawki, nie bawi się nimi nikt
 • zadość uczynienie wyrządzonej krzywdzie
 • naprawienie szkody
 • krzesełko do myślenia
 • czasowe pozbawienie przywileju
 • zabawy ulubioną zabawką
 • nieprzestrzeganie kodeksu przedszkolaka
 • upomnienie ustne
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu
 • brak nagrody

System diagnozowania osiągnięć dzieci

 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka ,bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników,
 • wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów zadań, analiza ,wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci ,praca według indywidualnego programu,
 • dokumentowanie wyników obserwacji.
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE

 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych(zdjęcia ,film ,strona internetowa itp.) rozmów

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 • przeglądy, lustracje i monitoring wybranych obszarów pracy nauczycieli
 • realizowanie dodatkowych zajęć
 • obserwacja prowadzonych zajęć

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

 • zebrania grupowe,
 • dni otwarte dla dzieci nowo przybyłych,
 • indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • uroczystości w przedszkolu
 • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i poszczególnych grup

Misja przedszkola

Tradycją naszej działalności jest wychowywanie i nauczanie dzieci w integracyjnym systemie kształcenia. otaczamy opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat zamieszkałe na terenie naszej gminy.

Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć takie przedszkole, w którym wszyscy będą mieli szansę pełnego rozwoju. Wartości, którymi się kierujemy to radość z osiągania sukcesu, umiejętność współdziałania, wzajemne poszanowanie, w tym niepowtarzalność każdego z nas.

Nas zespól wyróżnia potrzeby ciągłego doskonalenia się, konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność wspólnej pracy oraz radość tworzenia.

Kodeks nauczyciela – przyjaciela dzieci
1. Nauczyciel jest osobą opiekuńczą i życzliwą dzieciom.

2. Nauczyciel dba o zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych dziecka.

3. Relację nauczyciela z dzieckiem cechuje empatia.

4. Nauczyciel jest autentyczny w okazywaniu swoich uczuć.

5. Nauczyciel dostrzega niepowtarzalność wychowanka i nie porównuje jego osiągnięć z innym dzieckiem.

6. Nauczyciel uznaje dziecko z odrębną osobę mającą zalety i prawo do wad.

7. Nauczyciel budzie wiarę dziecka we własne możliwości i stymuluje jego dążenie do osiągnięć.

8. Nauczyciel dąży do wyzwalania w dziecku swobody i samodzielnej aktywności.

9. Nauczyciel jest rzetelny i aktywny w pozyskiwaniu informacji o rozwoju dziecka i jego zaburzeniach rozwojowych.

10. Nauczyciel zakorzenia dziecko w wartościach i zasadach tak, aby umiało korzystać z wolności według obowiązujących społecznie norm.

11. Nauczyciel jest autentycznie zaangażowany w podejmowane działania pedagogiczne, ma świadomość, że niewykorzystanie wiedzy, umiejętności i działania jest działaniem nieprzyjaznym dziecku.

Zasady pracy pedagogicznej:

 • Zasada indywidualizacji – oparta na założeniu, że każde dziecko ma indywidualny tok rozwoju i swoistą specyfikę, stąd wynika odmienność stosowanych metod..
 • Zasada podmiotowości – wybrana metoda adresowana jest do dziecka, a nie dziecko przypisane metodzie..
 • Zasada indywidualizacji – dziecko również musi chcieć pracować daną metodą.
 • Zasada przyjemności – dziecko musi odczuwać przyjemność z podejmowanej działalności.
 • Zasada plastyczności – metoda może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami dziecka.
 • Zasada stopniowania trudności.
 • Zasad aktywności – samodzielne odkrywanie, doświadczanie, analizowanie i syntetyzowanie.

Zasady współpracy nauczycieli

Nauczyciele

 • aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola,.
 • podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy,.
 • współpracują w grupach- wspólnie wybierają i modyfikują programy, układają i realizują plany miesięczne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki,.
 • doskonalą swoją wiedzę zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,.
 • wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy,.
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola,.
 • dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną

Warunkiem prawidłowej współpracy i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskiwanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka .Zgodnie współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzanie rozwoju dziecka. Współpraca w naszym przedszkolu rozwija się na zasadzie wzajemnego życzliwości oraz partnerstwa.
Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola ,dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki ,a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych.
Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem jest tej współpracy jest dobro dziecka, stąd staranie o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
2. Mówią otwarcie swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
3. Bez pośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
4. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
5. Rodzice w sposób [pozytywny wypowiadają się na temat przedszkola.
6. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach :\pomoc finansowa, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

Współpraca ze środowiskiem

Urzędem Miasta i Gminy Skępe( akcje , konkursy, sprawy organizacyjne) – zapraszanie władz do udziału w wydarzeniach przedszkola

 • Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 • Szkołą Podstawowa im. g. Zielińskiego w Skępem
 • Przychodnią Zdrowia,
 • Nadleśnictwem Skrwilno

Inne zagadnienia uznane za ważne dla przedszkola

1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych
3. Teatrzyk przedszkolny
4. Organizowanie przeglądu piosenki przedszkolnej – Piosenka na cztery pory roku
5. Zajęcia sportowe

Wizja przedszkola

Podczas procesu realizacji wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, zależy nam, aby nasi wychowankowie, osiągając gotowość szkolną:

• znali samych siebie – własne możliwości, swoja wartość, indywidualne uzdolnienia,

• Lubiki siebie i innych,

• wierzyli w siebie – umieli pokonywać trudne sytuacje,

• potrafili nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach oraz nabywali umiejętności radzenia sobie z uczuciami negatywnymi,

• rozumieli uczucia innych,

• byli swobodni w relacjach z dorosłymi, umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych,

• mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem,

• dotrzymali zawieranych umów,

• nabyli umiejętności ocenienia siebie i innych bez krytykanctwa,

• byli wrażliwi i tolerancyjni,

• umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

W sferze poznawania i kształtowania postaw chcemy, aby nasi wychowankowie

• umieli myśleć – działać twórczo, a nie odtwórczo,

• czerpali radość z tworzenia,

• rozwijali wyobraźnię,

• odkrywali zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym i technicznym,

• polubili samodzielne poszukiwania informacji, ich gromadzenie i prezentację,

• umieli analizować i syntetyzować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę,

• potrafili wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną i mimiczną,

• rozwijali mowę w zasobie słownictwa i swobodnej komunikacji,

• lubili samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać.

W sferze organizacji i zarządzania zależy nam, aby:

• kadra pedagogiczna posiada la najwyższe z możliwych kwalifikacji do wspomagania rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnym potencjałem,

• wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania i rozumieli znaczenie postaw naszych wychowanków,

• kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi, nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenia kwalifikacji,

• organizacja pracy przedszkola odpowiadała potrzebom rodziców wychowanków,

• rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestnictwa we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola,

• relacje miedzy organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.

W sferze współpracy z instytucjami dążymy do:

• promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku,

• organizacji i uczestnictwa w między przedszkolnych konkursach o charakterze lokalnym,

• współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny,

• prowadzenie konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych wychowanków,

• podejmowanie inicjatyw w zakresie pedagogizacji rodziców poprzez ich uczestnictwo w spotkaniach z psychologami, lekarzami i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

W sferze doskonalenia własnego dążymy do:

• podnoszenia jakości pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania z wykorzystaniem różnych narządzi ewaluacyjnych,

• doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności poprzez różnorodne formy warsztatowe i szkoleniowe,

• dostosowania organizacji pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego.

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • prezentacji dokonań dzieci( występy, konkursy, wystawy)
 • kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej ,opiekuńczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców