Rada Rodziców

Radę rodziców w Przedszkolu Publicznym w Wiosce
” Przedszkole pod lipami” tworzą:
Przewodnicząca – Angelika Bombalicka

Sekretarz – Katarzyna Wolska

Skarbnik – Edyta Mosińska

członek – Justyna Elwertowska

członek –  Iwona Sztankiwicz

członek – Wioletta Nowak

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W WIOSCE „PRZEDSZKOLU POD LIPAMI”

38 9546 0004 2001 0000 0114 0001

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Wiosce
I Postanowienia ogólne

§1
Rada Rodziców jest wewnątrz przedszkolną organizacją powołaną do współdziałania rodziców z przedszkolem w wykonywaniu zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

§2
Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności zgodną ze statutem przedszkola..

§3
Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczący mi spraw przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§4
W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł..

II Organizacja działania Rady Rodziców

§5
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców oddziału.

§6
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach poprzez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

III Kompetencje Rady Rodziców:

§1
Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego placówki realizowanego przez nauczycieli

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska

§2
Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania placówki

§3
Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki

IV Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§1
Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu regulaminowego Rady Rodziców. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.Protokoły stanowią dokumentację przedszkola.i

V Ramowy plan pracy Rady Rodziców

§1
Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż w roku. Na posiedzenia Rada zaprasza dyrektora przedszkola. Zebrania rodziców oddziału odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub nauczyciela. Liczba organizowanych zebrań nie może być mniejsza niż raz na kwartał.

§2
Przewodniczący Rady Rodziców składa sprawozdanie za okres kadencji na ogólnym zebraniu Rady Rodziców.

§3
Regulamin Rady Rodziców może być realizowany przez ogólne zebranie Rady Rodziców.

§4
Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§5
Rodzice mają prawo do:

1) Znajomości zadań wynikających z planów dydaktyczno- wychowawczych.

2) Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka- jego zachowania, postępów i przyczyn trudności dydaktyczno- wychowawczych.

3) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opini na temat pracy przedszkola.

VI Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§1
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących źródeł:

– dobrowolne składki rodziców

– z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji

– z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, mieszkańców środowiska itp.

– z innych źródeł

Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców. Ustalona kwota podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. Rodzice wpłacają składki jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie- według swego uznania i możliwości.

§2
Wydatkowanie środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców może być w następującą działalność:

– organizowanie imprez i wycieczek dla dzieci

– szerzenie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej

– zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków pobytu w przedszkolu

– organizowanie prac społeczno- użytecznych i zakup niezbędnych do tego środków

– zakup zabawek i pomocy, a także wynagradzanie specjalistów do prowadzenia zajęć nadobowiązkowych np. języków obcych, rytmiki, tańca.

§3
Funduszami Rady Rodziców dysponuje prezydium i upoważnione osoby- dyrektor przedszkola.

§4
Zbieraniem składek zajmuje się prezydium lub sekretariat przedszkola.

§5
Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość.

VII Postanowienia końcowe

Regulamin ten jest obowiązujący w roku szkolnym 2013/14 i później.